Stołówka

Miesięczny koszt obiadów to 4,50 zł (osoby dorosłe 7,50 zł) pomnożone przez ilość dni w miesiącu (brak możliwości wykupienia pojedynczych obiadów), naliczany pod koniec miesiąca przez intendenta szkolnego/sekretarkę. 

 • Deklarację korzystania ze stołówki szkolnej prosimy złożyć do 5.09.2023 ( wtorek).
 • Obiady wydawane będą od dnia 06.09.2023r.
 • Brak  złożonej u intendenta szkoły/sekretarki deklaracji, jednoznaczny jest z rezygnacją z  korzystania ze stołówki.
 • Przygotowywanie, wydawanie oraz spożywanie posiłków będzie odbywało się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności, według wydanych przez GIS , MZ i MEN wytycznych dla szkół podstawowych.
 • Koszt obiadów we wrześniu – 81 zł. (dorosły 135 zł.

Zasady opłat za posiłki

 • Odpłatność za wyżywienie dokonywana jest z dołu, w terminie do 10-go roboczego dnia kolejnego miesiąca ( np. opłata za wrzesień do 10 października).
 • Rodzice ostatniego dnia każdego miesiąca otrzymają pisemną informację na adres poczty elektronicznej „Opolskiej Eszkoły” (e-dziennik) o kwocie do zapłaty.
 • Płatności za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze:

94 1130 1219 0026 3109 4920 0064

(z dopiskiem:  imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza , miesiąc za który jest dokonywana wpłata oraz nadanym każdemu uczniowi numerem ewidencyjnym ).

 • Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek.
 • Brak złożonej deklaracji oraz wpłaty w wymaganym terminie może skutkować tym, że uczeń nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej.  Do nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.
 • W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodki Pomocy Społecznej termin zapłaty jest określony na wystawionej nocie księgowej lub fakturze.
 • Informacja o kwocie za obiady na dany miesiąc będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka, na szkolnych tablicach informacyjnych oraz na szkolnym facebooku.
 • Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w sekretariacie PSP Narok najpóźniej do 25 – go dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Zasady zwrotów za obiady:

 • Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobiście lub telefonicznie u intendenta szkolnego PSP Dabrowa (nr telefonu 603 556 429)  lub w sekretariacie szkoły PSP Narok (77 464-20-02) do godz. 8:00.
 • Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia) lub uczniom w zamian obiadu wydawany jest suchy prowiant.
 • Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu. Nie dokonujemy zwrotów nadpłat w formie gotówkowej.