Stypendia i zasiłki

Stypendium szkolne

Stypendia szkolne przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów lub świadczenia pieniężnego. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele edukacyjne dziecka.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września  – na dany rok szkolny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (269,87KB)

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ (470,11KB)

Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie do stypendium (185,59KB)

Oświadczenie o osiągniętym dochodzie do stypendium (191,25KB)

Klauzula RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby stypendium (266,19KB)

Zasiłek szkolny (jednorazowy)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/60/95/stypendium-i-zasilek-szkolny.html

Wzory wniosków są też do pobrania w szkole!